Ledertræning

Hvor placerer du dig i Situationen?

Evnen til at opleve situationer fra forskellige perspektiver hjælper dig til at bygge og fastholde de relationer, du ønsker, og som er afgørende, når du skal lede dig selv og andre. Derfor er det udbytterigt at reflektere over fra hvilken position, du oplever det, der sker. Oplever du det fra dig selv, oplever du det fra en anden person eller fra en tredje og neutral position?Ved at kunne forestille dig situationer, både fra dit eget perspektiv, fra en andens eller helt udefra, bliver mere information tilgængelig for dig. I forhold til at lede dig selv og andre kan det være nyttigt at vide, hvor du skal placere dig for at opnå mest mulig succes.

Filosoffen Søren Kierkegaard beskrev det at lede mennesker så præcist, at nutiden stadigvæk har meget at lære af hans ord: “At man, naar det i Sand-hed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han — men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke.” Følger du Kierkegaards ord, bliver du altså nødt til at sætte dig i en andens sted, hvis du vil lede denne.

En opfattelsesposition er et bestemt sted at opfatte livet eller en situation fra. I NLP arbejder vi med tre positioner, hvorfra du kan opleve verden. Vi kalder disse tre opfattelsespositioner for henholdsvis første-, anden- og tredje position:

1. position: Dit eget perspektiv
2. position: Den andens perspektiv
3. position: Et ’udefra’perspektiv

Du må altså ved hjælp af din forestillingsevne, flytte dig fra 1. position til 2. position, for at opnå indsigt i og om dig selv, den anden og dermed mulighed for at lede.

Ved at opleve ting fra dit eget perspektiv vil du være i en position, hvor du kan finde ud af, om du stadig er i din bedste mentale tilstand, og om du opretholder din integritet. Ved at se situationen fra en andens synspunkt, kan du samle den information, du behøver, for at afklare om vedkommende også befinder sig i en god tilstand. Endelig vil det, at se situationen fra en neutral position hjælpe dig til at tydeliggøre den relation, du har til andre, samt om der er balance mellem dig og en anden.

1. position:

Når du sætter dig et mål, er det værdifuldt at opleve målet i 1. person, da det vil give dig den mest fuldstændige repræsentation af, hvordan det vil være at have nået målet. Når du er i 1. position, har du adgang til alle repræsentationer, gennem visuelle, auditive, kinæstetiske samt gustatoriske/olfaktoriske submodaliteter. Dette vil hjælpe dig til at sikre, at målet er rigtigt for dig.

En situation som kræver, at du kan indtage 1. position, er genkaldelse af gode oplevelser, som styrker dit energiniveau. I denne position vil du være fuldstændig forbundet med de indre repræsentationer fra disse oplevelser og herved genetableres den mentale tilstand af overskud. Små børn oplever verden og udtrykker sig ofte fra 1. position.

En anden situation, hvor det er brugbart at have adgang til 1. position, er for eksempel i en forhandlingssituation. I denne position kan du sikre dig, at du holder fokus på dine mål, og derved sikrer at dine kriterier bliver imødekommet. Ved at være opmærksom på hvilke personlige pronominer en anden bruger, når vedkommende taler, kan du afgøre, om der tales ud fra 1. position. Hvis det er tilfældet, vil personen omtale sig selv i 1. person, ental: “Jeg.” Det kan for eksempel fremgå således:

“Den måde jeg ser det på.”
“For mig lyder det som en god idé.”
“Den måde jeg oplever det på.”

2. position

Fra 2. position vil du kunne opleve en situation fra en andens synspunkt og stadig bevare den fuldstændige repræsentation, som var du i den andens sko. Det sker, når du for eksempel ser en film og lever dig ind i hovedpersonen eller en anden karakter. Evnen til at indtage en 2. position vil hjælpe dig til at forstå den andens verdensbillede. Således kan du få information om, og afgøre om, den anden er i en tilstand, der støtter den ønskede relation.

Et eksempel på en situation hvor det er vigtigt at kunne sætte sig i 2. position, er når du skal motivere andre. Denne position er netop information om, hvordan andre ser verden, og du kan se, føle og lytte til situationen fra deres perspektiver. Med denne information in mente kan du bedre tilpasse dig situationen, så I kommer derhen hvor du ønsker.

I en forhandlingssituation vil 2. position muliggøre indsigt i den andens position i situationen: “Får den anden part noget ud af denne forhandling?”

Ligeledes i en coaching session tilbyder 2. position dig ligeledes nye perspektiver, idet du kan gå ind og se på, hvor coachee befinder sig mentalt i den givne situation.
2. position altså er en position, hvorfra du kan træne din empati.

3. position

At være i 3. position vil sige at du følelsesmæssigt træder ud af en situation, således at du observerer dig selv og den eller de andre personer udefra – som var du en flue på væggen. Fra denne position er det muligt for dig at se og høre, hvad der foregår, uden selv at være en del af det. Du er fuldstændig adskilt fra de følelser, der er til stede i både 1. og 2. position. Dette er grunden til, at du kan være en neutral og up-
artisk observatør.

Et eksempel på en situation hvor det er brugbart at kunne træde ind i en 3. position, er under en præsentation. Når du observerer en anden holde foredrag, kan du let vurdere vedkommendes præstation. Ligeledes kan du ved at indtage en 3. position, se dig selv lave præsentationen, hvilket giver dig mulighed for at justere din fremførsel.

3. position muliggør, at du kan forholde dig objektivt i en situation, uden at du personligt skal involveres. Derfor er 3. position også brugbar i eksempelvis forhandlingssituationer, men også som mægler i konflikter.

Fra 3. position oplever du situationen udefra; og du vil kunne kalibrere, om der er en god balance mellem de to parter. At være i stand til at indtage alle tre positioner efter behov, bibringer dig information, som vil øge din evne til at indgå og opretholde relationer i en hvilken som helst situation. Skal du lige over i anden position for at tjekke om den, du taler med, er med?

Eller se situationen udefra for at afgøre om vi bevæger os på rette vej? Positioner handler om, at du beslutter dig for, hvad du vil have ud af at indgå i en bestemt sammenhæng og så indtage position herefter. Det handler om at finde ud af, fra hvilken position du oplever situationen, og om der er brug for, at du mentalt skifter synsvinkel.

 

Styrk din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling!

På Acuity Worlds Certificeret lederuddannelse – Personal Leadership Program

Del denne artikel