Chat with us, powered by LiveChat

Salgs- og leveringsbetingelser for Acuity World ApS

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer afgivet via Acuity World ApS med mindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Købers angivelser af egne vilkår i e-mails, almindelige breve, bestillinger, ordrer, bekræftelser m.v. anses ikke som en gyldig fravigelse af salgs- og leveringsbetingelserne. Acuity World ApS forbeholder sig retten til at foretage mindre ændringer og tilføjelser til de aftalte salgs- og leveringsbetingelser.

1. ORDRE- / KURSUSBEKRÆFTELSE

Aftale mellem køber og Acuity World ApS anses for indgået, når Acuity World ApS har fremsendt ordre- eller kursusbekræftelse. Købers eventuelle indsigelser mod bekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Acuity World ApS i hænde senest 5 hverdage efter bekræftelsens dato.

2. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Tilbud er bindende for Acuity World ApS i 14 dage fra tilbuddets dato medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Faktura afsendes ved ordremodtagelse og skal være betalt inden for 14 dage. Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet med 1/6 af den til enhver tid gældende diskonto pr. påbegyndt måned, dog med min. 1,75 % pr. påbegyndt måned gældende fra forfaldsdato.

 3. AFBESTILLING AF ÅBNE** KURSER

Afbestilling af åbne kurser skal ske skriftligt med angivelse af fakturanummer. Ved afbestilling tidligere end 6 uger før første kursusdag* refunderes  90 % af kursusprisen. Ved afbestilling senere end 6 uger og tidligere end 4 uger før første kursusdag* refunderes 50 % af kursusprisen. Ved afbestilling senere end 4 uger før første kursusdag* gives der ingen refundering. Såfremt køber bliver forhindret i at deltage, er køber velkommen til at sende en anden deltager fra samme virksomhed mod forudgående skriftlig meddelelse til Acuity World ApS herom.

 4. FLYTNING AF DELTAGELSE I ÅBNE** KURSER

Såfremt køber ønsker at flytte sin kursusdeltagelse i åbne kurser kan dette ske efter aftale med Acuity World ApS frem til 4 uger før første kursusdag*. Såfremt kursusdeltagelsen udskydes på købers foranledning, gælder dog betalingsbetingelserne som aftalt for det oprindeligt aftalte kursusforløb. Såfremt køber ønsker at flytte sin deltagelse fra det enkelte modul, opkræves der et overflytningsgebyr på DKK 2.500,00 ekskl. moms pr. modulflytning.

Såfremt køber ønsker at flytte sin deltagelse senere end 4 uger før første kursusdag*, har Acuity World ApS retten til at betragte dette som en afbestilling (se pkt. 3).

 5. GENNEMFØRELSE AF ÅBNE KURSER

Der ydes ikke godtgørelse, hvis køber vælger ikke at deltage i hele eller dele af kursusforløbet.

6. OVERTEGNING / AFLYSNING AF ÅBNE** KURSER

Ved overtegning eller for få tilmeldinger forbeholder Acuity World ApS sig ret til med 3 dages varsel at udskyde eller aflyse kurset.

Hvis et delkursus eller en enkel kursusdag aflyses, fordi instruktøren er syg/forhindret/udeblevet, og en egnet substitut ikke kan organiseres, vil Acuity World Aps i videst mulig omfang arrangere erstatningskursusdag(e).

Såfremt Acuity World ApS ikke tilbyder erstatningsdag(e) tilbydes i stedet tilbagebetaling af en forholdsmæssig del af kursusafgiften.

7. AFBESTILLING AF KONSULENTYDELSER / IN-HOUSE KURSER

Afbestilling af konsulentydelser / in-house kurser skal ske skriftligt med angivelse af fakturanummer. Ved afbestilling tidligere end 4 måneder før første dag refunderes hele kursusprisen minus et administationsgebyr på 10 %. Ved afbestilling senere end 4 måneder før første dag refunderes ingen del af kursusprisen, medmindre Acuity World ApS har fået solgt konsulent-ydelsen/kurset til en anden aftager.

8. FLYTNING AF KONSULENTYDELSER / IN-HOUSE KURSER

Såfremt køber ønsker at flytte datoer for konsulentydelser / in-house kurser kan dette ske efter aftale med Acuity World ApS frem til 3 måneder før første dag. Når kursusdeltagelse udskydes på købers foranledning, gælder dog betalingsbetingelserne for det oprindeligt aftalte kursusforløb. Såfremt køber ønsker at flytte datoer senere end 3 måneder før første dag, har Acuity World ApS ret til at betragte dette som en afbestilling (se pkt. 7) eller vælge at fakturere for tabt indtjening. Ved aftaler om Personlig og/eller Executive Coaching vil kunden uden omkostning kunne flytte den enkelte aftale op til 48 timer før den aftalte tid.

 9. GENNEMFØRELSE AF KONSULENTYDELSER / IN-HOUSE KURSER

Der ydes ikke godtgørelse, hvis køber vælger ikke at gøre brug af dele af ydelsen/kursusforløbet/coachingen.

10. AFLYSNING AF KONSULENTYDELSER / IN-HOUSE KURSER

Hvis en konsulentydelse, et kursus eller en enkelt kursusdag aflyses af Acuity World ApS, fordi konsulenten/instruktøren er syg/forhindret/udeblevet, og en egnet substitut ikke kan organiseres, vil Acuity World ApS i videst mulig omfang arrangere en anden konsulent respektive erstatningskursusdage.

11. REKLAMATION

Såfremt køber mener, at det leverede kursusforløb eller konsulentydelsen ikke i sin væsentlighed svarer til det tilbudte, og derfor ønsker at gøre krav på refusion af en del af det betalte vederlag, skal en skriftlig reklamation fremsendes, så den kan være Acuity World ApS i hænde senest 6 hverdage efter leverancens afslutning.

12. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Køber er med disse betingelser gjort bekendt med, at omend ydelser og kurser hos Acuity World ApS sigter mod personlig udvikling, så har de intet terapeutisk sigte, og for Acuity World ApS, dets undervisere og/eller underleverandører fraskrives i videst muligt omfang ansvar for utilsigtede resultater inden for dette felt og eventuel manglende personlig udvikling for de enkelte deltagere.

Som følge af at en del af hensigten med kurserne er en høj grad af personlig udvikling, kan de forskellige kurser indeholde elementer, der af nogen kan opfattes provokerende, obskøne og/eller grænseoverskridende elementer. Dette er en del af de metoder, som den enkelte instruktør kan anvende for at tilvejebringe den bedst mulige indlæringssituation for deltagerne i almindelighed.

Køber gøres endvidere ved disse salgsbetingelser opmærksom på, at deltagere, der måske har psykiske og/eller fysiske problemer, bør søge hjælp hos rette instans eksempelvis læge eller psykolog og bør afstå fra deltagelse i kurserne.

Køber gøres også opmærksom på, at Acuity World kan betjene/har betjent kunder i samme eller ligeartet branche som køber, både ved kurser og ved konsulentydelser, og at dette ikke kan give adgang til at rejse erstatningskrav eller andre krav mod Acuity World ApS i den anledning. Det påhviler endvidere køber skriftligt at fremhæve eventuelle fortrolige oplysninger eller forhold, der særligt ønskes hemmeligholdt for konkurrenter eller lignende, men som anses nødvendige at forelægge for konsulenten/instruktøren.

13. ANSÆTTELSE AF MEDARBEJDERE FRA ACUITY WORLD ELLER UNDERLEVERANDØRER

Køber forpligter sig til kun med Acuity World ApS’ skriftlige samtykke at søge at ansætte medarbejdere hos Acuity World ApS og/eller dennes underleverandører inden for en periode af 24 måneder efter et kursusforløb respektive konsulentydelses afsluttende levering.

14. FORCE MAJEURE

Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende eller utilstrækkelig opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure, som ikke kunne eller burde være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale eller hertil knyttede aftaler.

15. KURSUSMATERIALE M.V.

Acuity World ApS forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer i udformningen og indholdet af kursusmateriale mv., forudsat at de pågældende ændringer ikke i væsentlig grad forringer købers eller kursusdeltagernes muligheder for at anvende det købte i kursussammenhæng.

16. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.

 

(18.01.10)

 

* Ved kurser, som indeholder introdage, regnes introdagen som første kursusdag.

** Ved åbne kurser forstås kurser, der er udbudt offentligt.

Pin It on Pinterest

Share This