Chat with us, powered by LiveChat

Bøger og plakater

Her finder du Acuity Worlds oversigt over aktuelle bøger om personlig udvikling inden for ledelse, salg, kommunikation og coaching. Udover det kan du også købe vores inspirerende plakater.

Gør det du er bedst til - Bind 1

Af Henrik Wenøe & Jesper Lemmich

DKK 349

Inkl. moms

Læs mere om bogen her
Gør det du er bedst til (BIND 1) – 4 trin til personlig ledelse med New NLP™ 

Bogen giver dig en konkret anvisning på, hvordan du leder dig selv med 4-trins modellen Personal Leadership Spiral PLS™ og New NLP™. Gennem historier fra vores egen dagligdag som ledere og coaches, får du helt konkrete beviser på, hvordan det giver så meget mere mening, at starte med at fokusere på det, der allerede fungerer, når du skal lede dig selv og andre i det moderne informationssamfund, frem for at du søger at optimere dig frem gennem problemløsning, sådan som man gjorde i det gamle industrisamfund.

I det gamle Industrisamfund var en god leder en fast hånd, der gennem erfaring og faglig dygtighed havde lært sig selv at styre sit firma sikkert igennem de skær, som med mellemrum og tilpas forudsigelighed dukkede op i horisonten.

Denne ledelsesstrategi virker ikke mere. Det moderne informationssamfund er kaotisk og lunefuldt – og samtidig fyldt med spændende muligheder for den nye type leder, der har de rigtige evner og den indre ro, til at kunne placere sig i orkanens øje og føre sit skib sikkert i havn.

Der er gennem de sidste par år kommet mange spændende bud på, hvordan du griber din ledelsesstil an, så du er rustet til de udfordringer, du møder som leder i informationssamfundet. Gør det du er bedst til! (BIND 1) – 4 trin til personlig ledelse med New NLP™ slår imidlertid en helt ny tone an, i forhold til det, du har lært indtil nu. For os er det helt centrale koncept personlig ledelse – evnen til at lede dig selv, så du kan lede andre som de personer, de er.

Det materiale, vi præsenterer her, bygger på de erfaringer, vi gennem mange år har opnået i Acuity World, når vi har undervist ledere og medarbejdere i nogle af de største danske og udenlandske virksomheder, i kunsten at lede personligt med New NLP™.

Gør det du er bedst til! (BIND 1)- 4 trin til personlig ledelse med New NLP™ er for dig, som gerne vil have succes med at lede dig selv og andre i en stadig mere kompleks verden, hvor beslutningerne skal tages hurtigt og præcist, og hvor det forventes af dig, at du er i stand til at bevare din beslutningsdygtighed, når det hele er ved at koge over.

Gør det du er bedst til - Bind 2

Af Henrik Wenøe & Joseph Riggio

DKK 499

Inkl. moms

Læs mere om bogen her
Gør det du er bedst til (BIND 2) – 4 trin til personlig ledelse med New NLP™ 

Bogen bygger videre på konceptet, som blev præsenteret i “Gør det du er bedst til! (BIND 1)– 4 trin til Personlig ledelse med New NLP™. Nemlig, at ledelse af dig selv og andre, er mest effektfuld og giver mest mening, når udgangspunktet er dét der allerede fungerer. Bind II bringer dig niveauet dybere ind i konceptet. Bogen giver dig de konkrete værktøjer og redskaber, som er nødvendige for at blive excellent i det at lede dig selv og andre, samt en række unikke applikationer skrevet af Joseph Riggio, hvor alt bliver sat i spil.

”Gør det du er bedst til! – Personlig Ledelse med New NLP™” handler om en ny form for ledelse. En ledelsesform som tager udgangspunkt i det der fungerer, frem for problemer!

Og en ledelsesform, som tager udgangspunkt i evnen til at lede dig selv, så du kan lede andre, med udgangspunkt i de personer de er!

Det materiale, vi præsenterer her, bygger på de erfaringer, vi gennem mange år har opnået i Acuity World, når vi har undervist ledere og medarbejdere i nogle af de største danske og udenlandske virksomheder i kunsten at lede personligt med New NLP™.

Bogen består af to Bind og tre dele.

Bind 1, indeholder del 1, som præsenterer New NLP™ konceptet, dets fundament og udvikling.

Bind 2, består af del 2 og 3, som henholdsvis præsenterer dig for de værktøjer og redskaber, som er nødvendige for at blive excellent i at lede dig selv og andre, samt en række unikke applikationer skrevet af Joseph Riggio, hvor alt bliver sat i spil!

Det er første gang at Joseph Riggios arbejde udgives på dansk og del 3 giver dig dermed et eksklusivt indblik i disse excellente idéer og træningsmetoder.

Du bestemmer selv, hvor dygtig du vil blive til at mestre New NLP™ i praksis. Spørgsmålet er ikke om der skal træning til, men om hvor god du vil være …

Derfor er bogen her, spækket med øvelser, der kan hjælpe dig et godt stykke af vejen!

God læse- og trænelyst

Gør det du er bedst til - Bind 1+2

DKK 799

Inkl. moms

At blive god til at gøre det jeg er bedst til, er for mig en proces og en rejse, der udover konkret viden og værktøjer også kræver inspiration og motivation. Med denne bog har jeg altid en ”motivationspille” i nærheden, som oven i købet er en fornøjelse at sluge.

Jesper R. Hansen

Kvalitetschef, Thy:data

Bogen giver dig en spændende indføring i NLP og ikke mindst Acuity Worlds særlige tilgang til personlig ledelse. Personal Leadership Spiral og New NLP er fantastiske værktøjer der kan anvendes som coach og leder samt i din egen ledelse af dig selv. At starte med det der virker – virker fantastisk!

Kasper Bas Svendsen

Chefkonsulent, Dahl & Kjærgaard Human Resources

Do what you do best - Volume 1

By Henrik Wenøe & Jesper Lemmich

DKK 349

Inkl. moms

About the book
In the old industrial society a good leader was a steady hand on the tiller; a self-taught captain who mobilised both experience and professional skill to steer his company through the rocky waters that appeared at regular and predictable intervals.

This leadership strategy no longer works. The modern information society is chaotic and capricious – yet bursting with wxciting opportunities for a new type of leader with the ability and inner calm required to stand firm in the eye of the storm and navigate the ship safely into port.

In recent years, many exciting theories have emerged. All provide suggestions of ways in wich to handle your leadership style so that you are prepared for the challenges you will meet in the information society. “Do what you do best! (BOOK 1)- 4 steps to personal leadership with New NLP” strikes a completely new note. As far as we are concerned, the central concept is personal leadership – the ability to lead yourself so that you are able to lead others based on the people the are.

The material in this book is based on the experience we have gained over the years in Acuity World, teaching leaders and employees – from som of the largest Danish and foreign enterprises – the art of personal leadership with New NLP™.

“Do what you do best! (BOOK 1)- 4 steps to personal leadership with New NLP™” is for you if you wish to be successful in leading yourself and others in an ever more complex world; a world that requries quick and precise decisions and expects you to be able to maintain you abilty to take decisions, even in times of crisis.

Do what you do best - Volume 2

By Henrik Wenøe & Joseph Riggio

DKK 499

Inkl. moms

About the book
“Do what you do best! – The New NLP™ book” is all about a new form of leadership; a form of leadership that is based on what works rather than on problems!

It takes the ability to lead yourself as its starting point, enabling you to lead others based on the people they are!

The material that we introduce here is based on the experiences that we at Acuity World have gained while instructing leaders and employees at some of the largest Danish and foreign companies in the art of leading from a personal perspective using New NLP™.

The book consists of two volumes and three parts. BOOK 1 contains part 1 and introduces the New NLP™ concept, its foundation and development.

BOOK 2 consists of parts 2 and 3. Part 2 introduces the tools that are necessary if you are to become excellent at leading yourself and others; part 3 presents a range of unique methods and applications written by Joseph Riggio in which everything is brought into play!

This is the first time that Joseph’s work has been published in Danish. Thus, part 3 gives you exclusive insight into these excellent ideas and training methods.

It is entirely up to you how competent you become at mastering New NLP™ in practice. The question is not whether training is required, but how good do you want to be…? Therefore, this book is bristling with exercises that will see you well on your way!

Enjoy the read and your training

Do what you do best - Volume 1+2

DKK 799

Inkl. moms

My PSP™ Meeting Book

Help you get more productive meetings with your clients.

DKK 450 inkl. moms

Inkl. moms

About the Meeting Book
  • Help you get more productive meetings with your clients.
  • Remind you to fully understand your  clients desires & needs.
  • Help you profile your clients & create   more activist.
  • Help you create winning solutions &  more business.
  • Support you create higher customer  satisfaction & loyalty.

PLP Pocketbook (14,7x10,5 cm)

Personal Leadership Program – PLP™ 

DKK 95

Inkl. moms

Omkring Pocketbook

Oversigt over de modeller vi bruger på vores uddannelse Personal Leadership Program – PLP™

PSP Pocketbook (14,7x10,5 cm)

Personal Selling Program – PLP™ 

DKK 95

Inkl. moms

Omkring Pocketbook

Oversigt over de modeller vi bruger på vores uddannelse Personal Leadership Program – PLP™

Plakatsæt på dansk

“The Satisfaction Cycle®”, “Personal Leadership Spiral™” og “Start det rigtige sted”

DKK 75 kr. pr. stk. (3 for DKK 150)

Inkl. moms

Beskrivelse

Acuity World plakatsæt indeholder tre plakater – “The Satisfaction Cycle®”, “Personal Leadership Spiral ™” og “Start det rigtige sted”. Disse tre modeller er afgørende for fagfolk, der arbejder med ledelse, salg og coaching.

Posters set in English

“The Satisfaction Cycle®”, “Personal Leadership Spiral™” and “The Starting Point Counts”

DKK 75 kr. pr. stk. (3 for DKK 150)

Inkl. moms

Description

Acuity World Posters Set E contains three posters – “The Satisfaction Cycle®”, “Personal Leadership Spiral™” and “The Starting Point Counts”.  These three models are essential for professionals, who are working with leadership, sales and coaching.

Single på sidste vers

Bliv klar til at finde den rigtige!

DKK 99

Inkl. moms

Beskrivelse

Nyd din sidste tid som single – det kan være forbi før du aner det.

I hvert fald hvis du følger de råd, som de to NLP-coaches Henrik Wenøe og Jesper Lemmich fra coaching-firmaet Acuity World giver i deres nyeste bog, Single på sidste vers – bliv klar til at fange den rette!

Og budskabet er rimelig kontant: Glem alle de ting, som du ikke er god til og som ikke fungerer for dig, og start i stedet med at fokusere på det, som allerede virker for dig. For det er først når du er der, hvor du har det godt og virker – der hvor du ikke et sekund er bekymret over, at du er single – at du er klar til at gå ud og indfange den rigtige kæreste.

Når du er, som du er, når du er bedst, er du åben, og du behøver egentlig ikke engang at jage særlig aggressivt. Mulighederne opstår … og du fanger dem, i stedet for at lade dem passere, sådan som du plejede at gøre tidligere. I denne fase er det vigtigste faktisk, at kunne vælge den rigtige partner.

Derfor har du brug for at lære, hvordan du kan læse både dine egne og andres nonverbale signaler. I virkeligheden går det som regel bedst når du kobler hjernen fra og bruger din intuition i stedet for. Det er nemlig yderst sjældent at din ’mave-fornemmelse’ tager fejl. Du skal bare lære at bruge den.

 Single På Sidste Vers er således ikke en af de sædvanlige score-guides, som der går tolv af på dusinet. Det er helt grundlæggende en bog, der handler om at gøre dig til en glad single, der har lyst til en kæreste, i stedet for at være en desperat single, der har behov for en kæreste. Faktisk er vores vigtigste mål med denne bog at kunne inspirere dig til at begynde at leve lige præcis dit liv – at udleve lige præcis din drøm – uanset om du er single eller ej.

Majoren fra Sarajevo

– En fortælling om krigen på Balkan
Af Oberstløjtnant Erik Schwensen

DKK 250

Inkl. moms
Beskrivelse

Erik Schewensens nye bog er en fin beskrivelse af de tanker han havde om troen, håbet, viljen, roen og evnen til forandring, under indsatsen som major i borgerkrigen på Balkan i 1992. Generalløjtnant Kjeld Hillingsø skriver i bogens forord bl.a.: “Genopvækker minderne fra den gang danske soldater blev indsat i det tidligere Jugoslavien, og jeg selv havde “operativ kommando” over dem…”. Bogen giver en udmærket beskrivelse af situationen og problemerne for udsendte officerer og bør være pligtlæsning for officerer, der i fremtiden måtte blived udsendt.

 Major, nu oberstløjnant, Erik Schwensen viste sig at have alt det i sig, som man kunne ønske sig af en fører i forreste linje. Han og oberst Harders var igennem flere andre voldsomme episoder, og ville i enhver anden hær have fået en medalje for deres indsats. Forsvarets medalje for tapperhed eksistrerede imidlertid ikke den gang, så der er kun at takke dem, og ikke mindst at takke Erik Schwensen, der altid var med helt fremme, hvor faren var størst – i sandhed “den tapreste af de tapre”.

I bogen finder du også QR-koder, der viser hen til ni forskellige videoer, som er sammenklip af de mange timers video, som Erik Schwensen optog i løbet af de syv måneder i det tidligere jugoslavien.

Chef for Telegrafregimentet

– om lederskab og resultater
Af Oberstløjtnant Erik Schwensen

DKK 250

Inkl. moms

Beskrivelse
Erik Schwensen, der er tilknyttet Acuity World som ledelsesrådgiver, business coach og træner, har udgivet en inspirerende og velskrevet bog om lederskab og resultater. Bogen er et enestående eksempel fra den virkelige verden på, hvordan du med Acuity Worlds mangfoldige koncept succesfuldt skaber dit eget personlige ledelsesunivers og sikrer effektiv kommunikation i din virksomhed.

Send os en besked

Info

Acuity World Kursus- & Uddannelsessted

Havarthivej 6, 2840 Holte

+45 4448 6969

info@acuityworld.com

CVR: 29623880

Pin It on Pinterest

Share This